Menu

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Doek Installatietechniek B.V.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Doek Installatietechniek B.V. en op iedere overeenkomst tussen Doek Installatietechniek B.V. en de klant, al dan niet handelend in het kader van beroep of bedrijf.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.
 3. Een verwijzing door de klant naar eigen algemene voorwaarden wordt door Doek Installatietechniek B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Doek Installatietechniek B.V. voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Doek Installatietechniek B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod

 1. Het aanbod van Doek Installatietechniek B.V. is vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 4. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend.
 5. Het is de klant niet toegestaan om de informatie uit de aanbiedingsdocumenten aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden, en/of deze aan derden bekend te maken. Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.
 6. Alle voor auteursrecht vatbare zaken, die door Doek Installatietechniek B.V. aan de klant beschikbaar worden gesteld, blijven eigendom van Doek Installatietechniek B.V. en dienen op eerste verzoek door de klant aan Doek Installatietechniek B.V. te worden overhandigd.
 7. Indien kosten zijn gemaakt op verzoek van de klant voor het ontwerpen of begroten om een aanbieding te kunnen doen, heeft Doek Installatietechniek B.V. recht op een vergoeding van deze kosten door de klant, wanneer de overeenkomst niet tot stand komt.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een schriftelijke opdracht niet aanwezig is, kan meerwerk op verzoek of indien noodzakelijk in rekening worden gebracht.
 3. Doek Installatietechniek B.V. behoudt zich het recht voor een overeenkomst te weigeren.
 4. In geval de overeenkomst na totstandkoming door de klant wordt opgezegd, dan zullen de reeds tot dan toe gemaakte kosten c.q. werkzaamheden door Doek Installatietechniek B.V. doorberekend worden aan de klant.
 5. Doek Installatietechniek B.V. is bevoegd om prijsverhogingen van de leverancier na het aangaan van de overeenkomst met de klant door te berekenen aan de klant.

Betaling

 1. Verschuldigde bedragen aan Doek Installatietechniek B.V. dienen binnen veertien dagen, tenzij anders aangegeven, na factuurdatum te worden voldaan op het bankrekeningnummer van Doek Installatietechniek B.V.
 2. Doek Installatietechniek B.V. hanteert de volgende betalingsvoorwaarden voor overeenkomsten met een totaalbedrag boven de € 10.000,-, tenzij anders aangegeven,
 3. 40% aanbetaling, te voldoen bij aanvaarding opdracht
 4. 30% aanbetaling bij aanvang werkzaamheden
 5. 30% betaling binnen dertig dagen na oplevering

Doek Installatietechniek B.V. behoudt zich het recht voor om in overige gevallen ook vooruitbetaling te verlangen.

 1. Alle genoemde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op normale arbeidstijden. Werkzaamheden buiten deze tijden worden apart verrekend. Wachturen of uitvaluren voor personeel of materieel van Doek Installatietechniek B.V. veroorzaakt door de klant, komen voor rekening van de klant.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Doek Installatietechniek B.V. te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze van rechtswege zonder ingebrekestelling over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Doek Installatietechniek B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Indien de klant na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim is de overeenkomst na te komen, is de klant een boete verschuldigd van 2% bovenop de wettelijke handelsrente, met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.000,-.
 4. Indien de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is Doek Installatietechniek B.V. bevoegd haar verplichtingen op te schorten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen. Doek Installatietechniek B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien de klant in verzuim verkeert. Indien Doek Installatietechniek B.V. schade lijdt wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de klant, is de klant verplicht de schade die Doek Installatietechniek B.V. lijdt aan haar te vergoeden. De schadevergoeding bedraagt minimaal 40% van de factuurwaarde (vermeld in de opdrachtbevestiging). Doek Installatietechniek B.V. behoudt zicht het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan 40% van de factuurwaarde (vermeld in de opdrachtbevestiging).
 5. Indien er een betalingsregeling is overeengekomen, is het volledige bedrag direct en ineens opeisbaar indien er één betalingstermijn niet of niet tijdig is voldaan door de klant.
 6. Doek Installatietechniek B.V. heeft het recht om aan de klant te verzoeken een pandrecht te vestigen op de geleverde goederen, indien de klant niet voldoet aan zijn verplichting om het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten te voldoen.
 7. Doek Installatietechniek B.V. is bevoegd alle of een deel van haar vorderingen op de klant te verpanden aan een derde (factoringmaatschappij). Indien de vordering wordt verpand, is deze derde als pandhouder exclusief bevoegd om nakoming te eisen van de klant en betaling in ontvangst te nemen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen, materialen, onderdelen e.d., voor de werkzaamheden bestemd, zijn pas eigendom van de klant, nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Verplichtingen van Doek Installatietechniek B.V.

 1. Doek Installatietechniek B.V. is verzekerd voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is. De klant of ingeschakelde derden zijn niet als medeverzekerden opgenomen.
 2. Schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in genoemde verzekering wordt door Doek Installatietechniek B.V. verstrekt, indien de klant hierom schriftelijk verzoekt.
 3. Doek Installatietechniek B.V. is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatiebedrijf. De controle door Doek Installatietechniek B.V. van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
 4. De reikwijdte van Doek Installatietechniek B.V. om zich naar beste vermogen in te spannen om de werkzaamheden uit te voeren is mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
 5. Doek Installatietechniek B.V. is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 6. Doek Installatietechniek B.V. zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de voor de werkzaamheden van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en technische normen.
 7. De werkzaamheden worden door Doek Installatietechniek B.V. zodanig verricht dat de installatie voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen voor normaal gebruik waarvoor de installatie bestemd is. Wanneer er bijzonder gebruik van de installatie wordt gebruikt, dient dit in de overeenkomst schriftelijk te worden vastgelegd.
 8. Doek Installatietechniek B.V. zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en de klant op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont Doek Installatietechniek B.V. met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn werkzaamheden en resultaten van de werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 9. Wanneer tijdens of door uitvoering van de werkzaamheden schade aan de installatie is ontstaan voor oplevering, zal Doek Installatietechniek B.V. de schade voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt, veroorzaakt is door derden, of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet.
 10. Doek Installatietechniek B.V. is niet gehouden om schade te herstellen die boven de verzekerde som van een door Doek Installatietechniek B.V. afgesloten verzekering uitstijgt.
 11. Indien Doek Installatietechniek B.V. buiten zijn schuld niet kan voldoen aan levering, dan is hij hiervoor niet aansprakelijk.
 12. Doek Installatietechniek B.V. is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Doek Installatietechniek B.V. bekend zijn gemaakt, en ervoor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Informatie- en goederenverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle voor de werkzaamheden noodzakelijke juiste (technische) informatie, gegevens, goederen e.d. tijdig ter beschikking aan Doek Installatietechniek B.V. om Doek Installatietechniek B.V. in staat te stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De klant vrijwaart Doek Installatietechniek B.V. voor aanspraken van derden in verband met de in artikel 39 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
 3. Doek Installatietechniek B.V. is niet verantwoordelijk voor het functioneren van door de klant of door derden geleverde goederen. Doek Installatietechniek B.V. is enkel verantwoordelijk voor de in de overeenkomst overeengekomen werkzaamheden.

Vrije toegang en montage/installatie

 1. Teneinde de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dient de klant zorg te dragen voor vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede voldoende werkruimte.
 2. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht Doek Installatietechniek B.V. en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 3. De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht Doek Installatietechniek B.V. tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 4. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Doek Installatietechniek B.V. zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
 5. De klant is buiten de werktijden van Doek Installatietechniek B.V. verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Doek Installatietechniek B.V., zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
 6. De klant is verplicht om zowel alle goederen van Doek Installatietechniek B.V. als de goederen van hemzelf die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

Vertraging tijdens de werkzaamheden

 1. De klant zorgt tijdig voor de volgende informatie van door hem ingeschakelde nevenaannemers en andere derden: aard en inhoud van de door hen uit te voeren werkzaamheden, wanneer zij die werkzaamheden gaan verrichten; coördinatie van deze werkzaamheden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 2. Vertraging en daaruit voortkomende kosten of schade veroorzaakt door werkzaamheden van nevenaannemers, zijn voor rekening van de klant.
 3. Wanneer de klant een tekortkoming van de technisch aannemer opmerkt of daarvan bewust kan zijn, dient deze Doek Installatietechniek B.V. onverwijld schriftelijk hierover in te lichten.
 4. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor de niet of niet tijdige levering.
 6. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

Levering en levertijden

 1. Alvorens te starten met de werkzaamheden, dient Doek Installatietechniek B.V. in het bezit te zijn van alle noodzakelijke gegevens, goederen, informatie en evt. noodzakelijke vergunningen. Daarnaast dient een eventuele overeengekomen termijnbetaling te zijn ontvangen.
 2. Doek Installatietechniek B.V. is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald.
 3. Overeengekomen termijnen zullen zoveel als mogelijk worden nagekomen. Een enkele overschrijding van termijnen zal besproken worden met de klant en zorgt niet voor verzuim aan de zijde van Doek Installatietechniek B.V.
 4. Bij tussentijdse wijzigingen of vertraging door de klant, zal de levertijd worden verlengd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of vertraging.
 5. Met uitzondering van grove schuld aan de zijde van Doek Installatietechniek B.V. geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, klant geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Toetsing, aanvaarding en oplevering

 1. Doek Installatietechniek B.V. geeft aan de klant aan op welk moment de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de klant heeft gemeld dat het werk voltooid is en de klant het werk heeft aanvaard.
 2. De klant heeft de plicht de werkzaamheden te keuren binnen zeven kalenderdagen nadat Doek Installatietechniek B.V. meldt dat de werkzaamheden gereed zijn. Wanneer de klant deze werkzaamheden niet keurt, worden de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard op de dag van kennisgeving van gereed zijn van de werkzaamheden.
 3. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
 4. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Doek Installatietechniek B.V. is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Doek Installatietechniek B.V. in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, voor de duur van twaalf maanden nadat de producten zijn opgeleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Indien één der partijenbezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, dient hij dit aan de andere partij te melden.
 2. Tevens garandeert Doek Installatietechniek B.V. gedurende een termijn van twee jaar na oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in de overeenkomst, worden gehaald.
 3. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nooit verlengen.
 4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Doek Installatietechniek B.V. uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
 5. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de klant bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen veertien dagen na de levering bij Doek Installatietechniek B.V. schriftelijk te melden wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van Doek Installatietechniek B.V. tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de klant terzake van een tekortkoming in de prestatie van Doek Installatietechniek B.V uitsluiten. Alle rechten uit garanties met betrekking tot de installatie of delen daarvan worden desgevraagd door Doek Installatietechniek B.V. verstrekt aan de klant.
 6. Doek Installatietechniek B.V. geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
 7. De garantie zoals bedoeld in bovenstaande, vervalt indien:
 8. gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt zijn, schriftelijk zijn gemeld aan Doek Installatietechniek B.V.;
 9. gebreken zijn veroorzaakt door foutief gebruik of verzuim van de klant of gebreken door van buitenkomende oorzaken;
 10. gebreken die geen gevolg zijn van het werk van Doek Installatietechniek B.V.;
 11. gebreken aan een product, geleverd door een andere leverancier dan Doek Installatietechniek B.V.;
 12. er geen periodiek onderhoud wordt verricht gedurende de garantieperiode;
 13. de betalingsverplichtingen van de overeenkomst nog niet zijn voldaan.

Wijzigingen (meer en minder werk)

 1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de overeenkomst en werkzaamheden aan Doek Installatietechniek B.V. op te dragen.
 2. Doek Installatietechniek B.V. is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren.
 3. Als Doek Installatietechniek B.V. bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
 4. de kosten, bestaande uit alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
 5. de aanpassing van de werkzaamheden, planning, termijnen en betalingscondities.
 6. Doek Installatietechniek B.V. heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in deze afdeling bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
 7. Doek Installatietechniek B.V. is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de overeenkomst zullen beantwoorden.
 8. De klant kan de in deze afdeling bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
 9. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Doek Installatietechniek B.V. kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
 10. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Doek Installatietechniek B.V. op betaling onverlet.

Vertraging, ontbinding en opzegging

 1. Wanneer de werkzaamheden van Doek Installatietechniek B.V. niet op het afgesproken moment kunnen aanvangen, door een reden gelegen bij de klant, dient de klant dit z.s.m. aan Doek Installatietechniek B.V. mee te delen, met vermelding van de reden. De gevolgen dienen besproken te worden.
 2. Indien Doek Installatietechniek B.V. als gevolg van de vertraging/uitstel van de werkzaamheden gepaste maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
 3. Wanneer de werkzaamheden worden vertraagd buiten de schuld van Doek Installatietechniek B.V., dient de klant alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle gemaakte en nog te maken kosten, door verplichtingen die de technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de overeenkomst.
 4. Bij vertraging gedurende meer dan twee maanden, is Doek Installatietechniek B.V. bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
 5. De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 6. Doek Installatietechniek B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de overeenkomst is tekortgeschoten.
 7. Voor de situaties genoemd in deze afdeling is de klant verplicht om de vaste prijs die in de overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor Doek Installatietechniek B.V. door de opzeggingen ontstaan. Wanneer de prijs afhankelijk was van werkelijk te maken kosten, zijn deze kosten, al verrichte arbeid en de winst die bij volledige uitvoering van overeenkomst zou zijn gemaakt, door de klant verschuldigd.
 8. Schade die Doek Installatietechniek B.V. lijdt door bovenstaande artikelen, is de klant ook verplicht te vergoeden. Tenzij de klant de tekortkoming niet kan worden toegerekend.
 9. Doek Installatietechniek B.V. deelt het de klant gemotiveerd mee wanneer hij recht meent te hebben op termijnverlening/kostenvergoeding, met hierbij vermelding van welke kostenvergoeding door de klant verschuldigd is en de gevolgen voor de planning.

Verzekering van de klant

 1. Indien Doek Installatietechniek B.V. werkzaamheden verricht die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, is de klant verplicht een CAR-verzekering of gelijke verzekering aan te gaan en te houden waarin Doek Installatietechniek B.V. (inclusief in te schakelen hulppersoneel en onderaannemers) is opgenomen als medeverzekerde.
 2. Doek Installatietechniek B.V. dient het schriftelijk bewijs van bovengenoemde verzekering te ontvangen.

Verbod overname personeel

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan is het klant niet toegestaan werknemers/gedetacheerde personen van Doek Installatietechniek B.V. die betrokken waren bij de overeenkomst in dienst te nemen of voor hem te laten werken, zonder toestemming van Doek Installatietechniek B.V.
 2. Bij overtreding van het in artikel 89 genoemde verbod, is de klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Doek Installatietechniek B.V., ter waarde van twee bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker.

Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
 3. In afwijking van het in het tweede lid bepaalde zullen geschillen, welke tot de competentiegrens van de kantonrechter behoren, ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd in de woonplaats van de gedaagde.

Klachten en schade

 1. De klant dient in geval van zichtbare gebreken tijdig te klagen. Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien deze niet binnen vijf dagen na levering per aangetekend schrijven aan Doek Installatietechniek B.V. worden gericht. Ook worden klachten niet aanvaard indien het geleverde product een manipulatie heeft ondergaan.
 2. In geval van verborgen gebreken dient de klant binnen veertien dagen na de ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven het gebrek aan Doek Installatietechniek B.V. te hebben gemeld.
 3. Doek Installatietechniek B.V. is in geval van een ondeugdelijk product en een tijdige gegronde klacht hierover slechts verplicht de factuurwaarde en eventuele door de klant betaalde kosten van levering en terugzending te vergoeden aan de klant. Doek Installatietechniek B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verder reikt dan de voorgaande zin. Doek Installatietechniek B.V. behoudt zicht het recht voor om naar eigen keuze ofwel het product te repareren, te vervangen of de factuurwaarde terug te betalen onder terugzending van het product.
 4. Indien een klant een ondeugdelijk product wenst te retourneren, zal dit uitsluitend geschieden in originele staat, met toestemming van Doek Installatietechniek B.V. en conform instructies van Doek Installatietechniek B.V. Het terugnemen van producten houdt nimmer een erkenning van aansprakelijkheid in. Doek Installatietechniek B.V. behoudt zich het recht voor een door de klant geretourneerd product nader te onderzoeken.
 5. Doek Installatietechniek B.V. is, onverminderd artikel 36 en 37 van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hemzelf of door hem geleverde producten aan een klant die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Doek Installatietechniek B.V. In geval van een consument is Doek Installatietechniek B.V. slechts aansprakelijk voor zover dit volgt uit de wet.

Doek Installatietechniek B.V. is gevestigd in Emmen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81775334.

Samenwerking

Wij zijn aangesloten bij InstalQ, Erkent Leerbedrijf en werken met de gebouwbeheersing via het KNX-protocol.